Administrator System
Username :
Password :
 
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับองค์กร
• ข้อมูลทั่วไป
สภาพสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้าง อบต.
ตำแหน่งคณะบริหาร
ตำแหน่งสมาชิกสภาฯ
พนักงานส่วนตำบล
 
ข้อมูลการบริหารงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
• ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
• หนังสือราชการ สถ.
• ภาพกิจกรรม
ดาว์นโหลด
คู่มือประชาชน อบต.อ่ายนาไลย
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2562
รวมลิงค์ ภายใน สถ.
ติดต่อเรา
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่เจริญราษฏร์ ตำบลอ่ายนาไลย องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 31 มี.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางตามแบบ ป.ป.ช.01 โครงการปรับปรุงระบบประปาและท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านใหม่เจริญราษร์ ตำบลอ่ายนาไลย 31 มี.ค. 63
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 30 มี.ค. 63
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปี พ.ศ.2563 โครงการขุดลอกหน้าฝายวังเย็น บ้านอ่าย ม.5 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2563 27 มี.ค. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหน้าฝายวังเย็น บ้านอ่าย หมู่ ๕ ตำบลอ่ายนาไลย มีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า ๑๕,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดรา 30 มี.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางตามแบบ ป.ป.ช.01 โครงการขุดลอกหน้าฝายวังเย็น บ้านอ่าย หมู่ 5 ตำบลอ่ายนาไลย 27 มี.ค. 63
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงและขยายเขตระบบประปาภายในหมู่บ้าน บ้านอ่าย หมู่ 5 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) 25 มี.ค. 63
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ขุดลอกเปิดทางน้ำและกักเก็บน้ำลำห้วยแม่สาคร หมู่ที่ ๓ บ้านพะเยา ตำบลอ่ายนาไลย มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๕,๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จั 25 มี.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางตามแบบ ป.ป.ช.1 โครงการปรับปรุงและขยายเขตระบบประปาภายในหมู่บ้าน บ้านอ่าย หมู๋ 5 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 24 มี.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางตามแบบ ป.ป.ช.1 โครงการขุดลอกเปิดทางน้ำและกักเก็บน้ำลำห้วยแม่สาคร หมู่ที่ 3 บ้านพะเยา ตำบลอ่ายนาไลย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 24 มี.ค. 63
ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 5 โครงการ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 23 มี.ค. 63
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า จำนวน 1 คัน พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ (ผานพรวนและใบมีดดันดิน) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มี.ค. 63
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปี พ.ศ.2563 โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า จำนวน 1 คัน 23 มี.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางตามแบบ ป.ป.ช. บก.06 โครงการจัดซ์้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า จำนวน 1 คัน 23 มี.ค. 63
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้างออกแบบโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มี.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน แบบ สข.ร.1 เดือน ก.พ.2563 12 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามลำห้วยสาคร บ้านชมพู หมู่ที่ 8 28 ก.พ. 63
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 20 ก.พ. 63
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)ข้ามลำห้วย สาคร ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐ เมตร บ้านชมพู หมู่ ๘ ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 17 ก.พ. 63
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)ข้ามลำห้วย สาคร ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐ เมตร บ้านชมพู หมู่ ๘ ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ด้ 13 ก.พ. 63

  หน้า :  [1]  2  3  ...  9    

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นางจันทร์เพ็ญ คำอุ่น
(นายก อบต.อ่ายนาไลย)
นายเอก ปันทะลา
(รองนายก อบต.อ่ายนาไลย )
นายพนมกร ดู่ผัด
(ปลัด อบต.อ่ายนาไลย)
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย
เลขที่ 35 หมู่ 2 บ้านนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
โทรศัพท์. 054-690910 www.ainalai.go.th